S.No

Student Name

University Enrollment Nos.

1

Aakanksha Arora 00250859210

2

Akanksha Singh 00650859210

3

Anjali Sharma 00350859210

4

Ankita Sharan 01450859210

5

Garima Kashyap 01050859210

6

Jyoti Yadav 00850859210

7

Monika Aharia 01750859210

8

Neha Gautam 01350859210

9

Pooja Rani 00550859210

10

Pragati Chaudhary 00450859210

11

Sonali Shilpa Ekka 01650859210

12

Vinay Pratap Singh 01150859210

13

Vinod Kumar 00750859210

14

Vishwadeep Biswas 01550859210